Avboka

Antal personer?

Välj datum

Välj tid

Speciella önskemål

Kontaktuppgifter

Vi ber dig notera att de restaurangtjänster som du bokar genom att använda dig av Tjänsten tillhandahålls av Restaurangen direkt och inte av Gastrogate. När du använder Tjänsten för att boka ett bord på den restaurang du har valt, ingår du och Restaurangen därför ett direktavtal som Gastrogate inte utgör part till.

För att göra en bokning med hjälp av vår Tjänst måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta. Bokning av ett bord på Restaurangen innebär att du måste betala Restaurangen efter måltiden såvida det inte tydligt framgår innan du bokar att du måste betala i förskott.

När du använder Tjänsten för att göra en bokning på Restaurangen innebär det att du ger Restaurangen ett erbjudande om att godkänna din bokning. Din bokning är inte komplett och rättsligt bindande för Restaurangen förrän du har mottagit bekräftelse via e-post från Restaurangen att den godkänner din bokning. Om du vill annullera din bokning kan du använda hypertextlänken i e-postbekräftelsen eller kontakta Restaurangen direkt. Du hittar kontaktuppgifterna i e-postbekräftelsen.

Vi ber dig tänka på att komma i god tid och ta med dig en kopia av e-postbekräftelsen. Om du har betalat i förskott behöver du även ta med dig det kredit-/betalkort som du använde vid bokningen.

Kommer du inte till Restaurangen till den bokade tiden kan det medföra att du debiteras en "no-show”-avgift av Restaurangen. Beslutet att debitera ditt kort med en avbokningsavgift eller ”no-show”-avgift fattas av Restaurangen efter eget gottfinnande.

Vi förbehåller oss rätten att annullera en bokning, men detta görs självfallet utan något åtagande från din sida. Vi har när som helst rätt att oavsett skäl och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Tjänsten om vi får anledning att tro att du missbrukar Tjänsten eller om du överträder dessa Användarvillkor.

Eftersom ditt avtal är tecknat direkt med Restaurangen ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din restaurangbokning ställas direkt till Restaurangen med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att spärra din tillgång till vår Tjänst samt i tillämpliga fall alla användar-ID och lösenord som utfärdats till dig om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

Ytterligare villkor och bestämmelser

Utöver dessa Användarvillkor kan användningen av en Restaurangs eller Bokningspartners hemsida, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Restauranger och Bokningspartner i nätverket Gastrogate, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive Restaurang och/eller Bokningspartner från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver Användarvillkoren och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Restauranger och Bokningspartner.

Personuppgifter

För att kunna använda vår Tjänst måste du registrera vissa uppgifter, inklusive ditt namn, din e-postadress och, i vissa fall, ett lösenord. Dina registrerade uppgifter och alla andra personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas av oss i enlighet med dessa Användarvillkor samt, i tillämpliga fall, i enlighet med villkoren i alla sekretesspolicyer som gäller för Restauranger och/eller Bokningspartner.

Du kommer att få e-post och/eller textmeddelanden relaterade till fullföljandet av din bokning och din användning av Tjänsten, och vi kan komma att använda dina personuppgifter i det sammanhanget. Dessutom kan du, om du väljer det vid bokningstillfället, även få information och specialerbjudanden om framtida bokningar, produkter eller erbjudanden från Restaurangen och/eller Bokningspartnern från tid till annan. Du är ansvarig för att se till att alla personuppgifter som du lämnar till oss är korrekta och aktuella. Du måste behandla din lösenordsinformation som konfidentiell och får inte avslöja den för någon annan person.

Cookies

På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder vår Tjänst en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur vår Tjänst används så att vi ska kunna förbättra Tjänsten. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av Tjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter du använde vår Tjänst. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar generellt sett inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.

Tjänstens tillgänglighet

Din tillgång till Tjänsten medges tills vidare och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förändra Tjänsten utan föregående meddelande.

Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Tjänsten i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta.

Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Tjänsten. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder Tjänsten via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

Restriktioner för användningen

All copyright samt alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av vår Tjänst samt allt innehåll som görs tillgängligt för dig via Tjänsten, förblir vår eller våra licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen.

Du samtycker till att inte använda vår Tjänst på ett sätt som kan få en eller flera av våra Tjänster att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Säkerhet

Vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandard, men informationsöverföring över internet är aldrig helt säker. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte helt garantera säkerheten för de uppgifter som du sänder till vår Tjänst. Alla överföringar görs på din egen risk. Så snart vi har tagit emot dina personuppgifter använder vi oss av mycket strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig användning.

Vårt ansvar

Inget i dessa Användarvillkor utesluter vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försummelse eller för bedrägeri.

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår Tjänst.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Tjänsten. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av:

 • • tjänster och produkter som tillhandahålls av en Restaurang och/eller Bokningspartner; samt
 • • Restaurangers och/eller Bokningspartners underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter.
 • I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att ansluta till) vår Tjänst, inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att ansluta till sagda Tjänst.

  Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster.

  Ändringar

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

  Jurisdiktion och gällande lagstiftning

  Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över alla rättsanspråk som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av Tjänsten. Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

  Varumärken

  Bokning genomförd